________________________________________________________________________________________________________________________________

English

AFFÄRSIDÉ

Sverekas affärsidé är att med en kombination av kapital, kunskap och erfarenhet kring omstruktureringar och förändringsarbete, aktivt medverka till utveckling av primärt små- och medelstora företag.

 

 

 

 

Att driva bolag, som befinner sig nära obeståndets gräns, kräver en kombination av kunskaper. Det gäller de legala spelreglerna om till exempel kontrollbalansräkningar, ansvarsgenombrott för skatter, förmånsrätter och säkerheter. Det måste vidare finnas ett gediget kunnande om företags-finansiering och inte minst erfarenheten hur man positivt påverkar lönsamheten i en stressad organisation.

 

SRK inriktar sig på mindre och medelstora bolag, där ett personligt engagemang och vissa bärande etiska principer inte bara accepteras utan även uppskattas av de anställda. Engagemanget och principerna skall genomsyra bolaget och leda till förbättrad produktivitet, god företagsetik, hög lönsamhet och trygga arbetstillfällen.

 

Grundbultarna i vår modell är att prioritera försäljningen, precisera kunderbjudandet samt att mäta och följa upp vad som görs i bolaget.

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS